Rahastosijoituksista vipuvoimaa kasvuun

Tesi on mukana ratkaisemassa suomalaisten kasvuyritysten rahoitustarpeita houkuttelemalla uusia rahastoja ja rahastosijoittajia sijoittamaan Suomeen. Vuonna 2017 varainkeruu jatkui aktiivisena niin venture capital- kuin kasvurahastoissakin. Tesi ja Kasvurahastojen Rahastot (KRR) ovat merkittäviä sijoittajia suomalaisissa pääomasijoitusrahastoissa. Viime vuonna saatiin kokoon uusi 150 miljoonan euron KRR III.

Vuosi 2017 oli rahastosijoituksissa edellisvuoden tapaan vilkas. Suomalaisessa venture capital -rahastossa rikottiin ensimmäisen kerran 15 vuoteen yli 100 miljoonan euron raja, kun Inventure Fund III keräsi 110 miljoonan euron potin.

”Inventuren varainkeruuprosessi on positiivinen merkki sijoittajien luottamuksen palautumisesta venture capital -rahastoihin, vaikka venture capital- ja pienempien kasvurahastojen varainkeruuta ei voi vieläkään helpoksi kutsua. Sen sijaan markkina alkaa olla jo kypsä suuremmissa yritysjärjestelyrahastoissa, joiden varainkeruu on sujunut nopeasti ja saavuttaen tavoitekoot”, Tesin rahastosijoituksista vastaava johtaja Matias Kaila selvittää.

Tesin kansainväliset kohderahastot sijoittivat suomalai­siin yrityksiin 27 M€

Tesi antoi vuonna 2017 sijoitussitoumuksia seitsemään pääomasijoitusrahastoon yhteensä 60 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi Tesi antoi 60 milj. euron sitoumuksen hallinnoimaansa KRR III:een. Arviolta puolet KRR:n pääomasta sijoitetaan alkuvaiheen pääomasijoituksiin venture capital -rahastoihin ja puolet myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin sijoittaviin rahastoihin.

KRR III:n ansiosta 150 miljoonaa euroa virtaa markkinoille seuraavan kymmenen vuoden aikana, jolloin KRR-rahastoperheen kohdeyritysten määrä nousee noin 300:an.

”Kasvurahastojen Rahastot ovat toimineet erinomaisesti, mistä uuden rahaston onnistunut kerääminen on hyvä osoitus. KRR I on jo niin pitkällä, että näemme tuotoissa hyvän kehityksen niin venture capital- kuin kasvurahastoissakin. Irtautumistuotot ovat olleet hyviä, ja rahastoissa on vielä lisäksi paljon realisoitumatonta arvoa hyvissä yhtiöissä”, Kaila kertoo.

TAVOITTEENA YKSITYISEN RAHASTOPÄÄOMAN KASVATTAMINEN. Tesi eteni vuonna 2017 hienosti tavoitteessaan houkutella kotimaisia ja kansainvälisiä pääomia Suomeen. Vuonna 2017 Tesin ja Kasvurahastojen kohderahastoihin kohdistui seitsemänkertaisesti varoja Tesin panostukseen nähden.

Tesin kansainväliset kohderahastot sijoittivat suomalaisiin yrityksiin 27 miljoonaa euroa. Ehkä jopa rahaa arvokkaampaa on kuitenkin se osaaminen, jota nämä sijoittavat yrityksiin ja markkinaan tuovat.

”Sijoittamalla kansainvälisiin rahastoihin pystymme tukemaan Suomesta jo kiinnostuneita sijoittajia verkostoitumisen kanssa ja esittelemään heille potentiaalista hankevirtaa”, Kaila sanoo.

Sijoittamalla kansainväli­siin rahastoihin pystymme tukemaan Suomesta jo kiinnos­tuneita sijoittajia verkostoitumisessa.

Erityisen tärkeäksi kehittämisalueeksi Kaila kokee yksityisen pääoman sijoitukset. Tesi aikoo yhdessä Pääomasijoitusyhdistyksen ja Tekes VC:n kanssa pyrkiä kasvattamaan kotimaisten pienten yksityisten tahojen, kuten eläkesäätiöiden, eläkekassojen, säätiöiden ja perheiden sijoitusyhtiöiden kiinnostusta rahastosijoittamiseen.

”Tesin sijoitussalkussa olevissa rahastoissa tapahtui myönteistä kehitystä ja irtautumiset jatkuivat aktiivisena. Sijoittajien kannalta merkillepantavaa oli, että venture capital -sijoitusten tuotot alkavat olla linjassa buyout-sijoitusten kanssa”, Kaila toteaa.

Tesi aikoo panostaa vuonna 2018 yhä enemmän venture capital -ja pieniin kasvurahastoihin ja kansainvälisten pääomien houkutteluun Suomeen. Tesi jatkaa myös suurempien kasvurahastojen tukemista, mikäli niiden varainkeruu sitä vaatii.

”Pysymme myös herkkinä sille, onko muita markkina-alueita, joissa voisimme auttaa markkinoiden kehittymistä, jotta suomalaiset yritykset kasvavat ja luovat työpaikkoja. ”

Kaila ennakoi, että jatkossa perinteiset rajat venture capital- ja buyout-rahastojen välillä jatkavat hälvenemistään.

”Buyout-toimijat ymmärtävät yhä enemmän teknologiaan liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä. Tämä näkyy siinä, että buyout-sijoittajat ovat yhä kiinnostuneempia varhaisemman vaiheen kasvuyrityksistä”, Kaila päättää.

MAINERISKIEN VÄLTTELYSTÄ MAHDOLLISUUKSIEN ETSIMISEEN. Matias Kaila kokee, että vastuullisuudessa ollaan astumassa uuteen vaiheeseen niin pääomasijoitusrahastoissa kuin yrityksissäkin. Kun aiemmin pääpaino oli sääntelyssä ja maineriskien välttämisessä, nyt puhutaan vastuullisuuden hyödyntämisestä liiketoiminnassa.

Pääomasijoitusrahastoja on myös kritisoitu usein verojen kiertämisestä niin sanottujen veroparatiisien kautta. Tesin linjana on sijoittaa vain rahastoihin, joiden kotipaikoissa on asianmukainen tiedonvaihto ja verosopimukset kunnossa.

”Rahastot ovat verotuksellisesti läpivirtausyksiköitä. Kohderahastojen kohdeyritykset maksavat veronsa kotimaahansa aivan kuin sijoittajatkin. Kyseessä onkin enemmän tapa strukturoida asiaa kuin verojen kierto. Kansainvälisiä rahastorakenteita suositaan, koska ne mahdollistavat kansainvälisten rahastosijoittajien mukaantulon”, Kaila tarkentaa.

Tesi edellyttää kaikilta rahastokumppaneiltaan, että vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat kunnossa ja niitä myös sovelletaan käytännössä. Näin esimerkiksi Tesin rahastotiimi voi keskusteluissaan rahastomanagerien kanssa yhä useammin keskittyä juuri mahdollisuuksien etsimiseen.

Kailan mukaan rahastomarkkinoille on tullut myös enemmän toimijoita, jotka keskittyvät yhteiskunnallisia haasteita ratkoviin startupeihin.

”Vastuullisuutta ei nähdä enää erillisenä funktiona, vaan siitä on tullut osa tuottavaa liiketoimintaa. Siitä on kehittymässä liiketoiminnallinen etu eikä raportointirasite”, Kaila tiivistää.