Myönteinen spiraali tuottaa menestystä ja hyvinvointia

Elämme uuden teollisen vallankumouksen keskellä. Maailmassa oli vuoden 2017 lopussa enemmän mobiililiittymiä kuin ihmisiä, ja internetiin yhdistettyjen laitteiden määrä ylitti 20 miljardin rajan. Useimmilla toimialoilla tapahtuu disruptiivisia muutoksia, jotka rikkovat vanhoja rakenteita ja luovat uudenlaista liiketoimintaa. Suomalaisella yrityksellä on kaikki edellytykset pärjätä muuttuvassa kilpailutilanteessa toimimalla ketterästi ja hyödyntäen suomalaiset kilpailuedut kuten luotettavuuden ja käytännönläheisyyden.

Etenkin erikoistuneiden yritysten kasvutarinat edellyttävät laajentumista kansainvälisille markkinoille kotimarkkinamme rajallisen koon vuoksi. Digitaaliset liiketoimintamallit mahdollistavat aloittavankin yrityksen ponnistamisen suoraan kansainväliseksi. Oikein valitut sijoittajat pystyvät usein vauhdittamaan yritysten kasvua myös kokemuksensa ja suhteidensa avulla. Tesissä nojaamme tarvittaessa kansainväliseen verkostoomme, jotta saamme kotimaisten yritysten käyttöön parhaan mahdollisen osaamisen. Näin syntyy positiivinen spiraali, joka tuottaa menestystä ja hyvinvointia Suomeen.

Vuoden 2017 aikana Suomen pääomasijoitusmarkkinat kehittyivät positiivisesti. Tesin ja kotimaisten eläke- ja vakuutusyhtiöiden yhteistyössä perustama Kasvurahastojen Rahasto KRR III keräsi 150 miljoonaa euroa suomalaisten venture capital- ja kasvurahastojen käyttöön. Saimme mukaan uusia institutionaalisia sijoittajia, jotka pystyvät KRR:n kautta vauhdittamaan myös pienempien yritysten kasvua. Useat suomalaiset myöhemmän vaiheen kasvu- ja buyout-rahastot keräsivät vuonna 2017 onnistuneesti entistä isompia rahastoja. Myös pienempiin yrityksiin sijoittavia kasvurahastoja on tullut ja on tulossa markkinoille. Venture capital -rahastojen puolella nähtiin ennätyslukuja, kun Inventure keräsi kolmanteen rahastoonsa pääomia 110 miljoonalla eurolla.

Aasialaisten sijoittajien kasvava aktiivisuus Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla oli yksi jatkuneista ilmiöistä. Tämä näkyi erityisesti suorien sijoitusten puolella, ei vielä rahastosijoituksissa. Lisäksi kotimaiset ja kansainväliset teolliset sijoittajat olivat aktiivisia markkinassa. Vaikka ne ovat aina ostaneet kilpailijoitaan, nyt kasvuyrityksiä ostamalla pyritään hankkimaan uudenlaista osaamista ja ketteryyttä.

Pääomasijoitusmarkkinan positiivisesta kehityksestä huolimatta tarvitsisimme suomalaisiin rahastoihin enemmän kansainvälisiä sijoittajia tukemaan rahastoja kohdeyritysten kasvussa. Kansainvälisiä rahastosijoittajia on tällä hetkellä hyvin vähän, venture capital -rahastoissa ei Euroopan investointirahaston lisäksi käytännössä ollenkaan. Tesi panostaa vuonna 2018 erityisesti kotimaisten rahastojen sijoittajapohjan laajentamiseen niin kotimaisten kuin kansainvälisten sijoittajien osalta. Tämän eteen työskentelemme yhdessä Suomen pääomasijoitusyhdistyksen ja Tekes Pääomasijoitus Oy:n kanssa.

Pääomasijoittajien ja yritysten operatiivisen johdon pitkäjänteinen yhteistyö yhtiöiden kehittämiseksi heijastui sekä rahastojen että suorien kohdeyhtiöiden vahvana kasvuna sekä useina irtautumisina. Tämä näkyi myös Tesin vuoden 2017 hyvässä tuloksessa, joka oli 66 milj. euroa. Viime vuosien positiivisten tulosten varoilla vauhditetaan jatkossa taas uusien yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Edellytämme kohdeyrityksiltämme ja -rahastoiltamme tuottojen ohella vastuullista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa. Tuemme yrityksiä vastuullisuuden painopisteen siirtämisessä raportoinnista kohti liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailuetua. Esimerkiksi start up -tapahtuma Slushiin osallistuneet kansainväliset venture capital -sijoittajat olivat kiinnostuneita yritysideoista, jotka perustuvat yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Sijoittajat haluavat olla mukana ratkaisemassa globaaleja ongelmia kuten ilmastonmuutosta. Uskon, että sama asenne leviää myös myöhemmän vaiheen sijoittamiseen, vaikkakin viiveellä. Haluamme olla mukana auttamassa nykyisiä ja tulevia kohdeyrityksiämme ja -rahastojamme pääsemään seuraavalle, konkreettiselle vastuullisen liiketoiminnan tasolle.

Tiedon määrän eksponentiaalinen kasvu ja tekoälyn kehittyminen mahdollistavat entistä vahvemman tiedolla johtamisen yrityksissä. Digitalisoitumisen edetessä avautuu myös uusia, hyvinkin erityyppisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Tesin tehtävä valtion pääomasijoittajana on tukea suomalaisia yrityksiä myös tässä muutoksessa. Konkreettisesti tämä näkyy sekä sijoituskohteiden valinnassa että kohdeyritysten kehittämisen kautta.

Maailman monimutkaistuminen ja tiedon määrän lisääntyminen näkyvät myös omassa työssämme. Teemme päätöksiä epävarmuuden vallitessa, jolloin oikea tie löytyy yhdessä toimien nopean iteraation, kokeilun, onnistumisen ja epäonnistumisen kautta. Arvomme – ratkaisut, rohkeus ja yhdessä – ovat osoittautuneet erinomaisiksi tienviitoiksi käytännön päätöksenteossa. Etsimme ennakkoluulottomasti ratkaisuja, avaamme mahdollisuuksia, vaikutamme ja kehitämme avoimesti ja rohkeasti sekä teemme tulosta yhdessä. Näin toimien pääomasijoittaminen on menestyksekästä, vastuullista ja hauskaa. Yhdessä tekeminen on aina antoisampaa kuin yksin toimiminen.

Kiitän yrityksiä, pääomasijoitusrahastoja, kaikkia kanssasijoittajiamme ja kumppaneitamme menestyksekkäästä yhteistyöstä vuoden aikana. Haluan kiittää myös Tesin henkilöstöä työstä, jota he ovat tehneet suomalaisyritysten kasvun, rahoituskierrosten ja irtautumisten eteen. Onnistumiset antavat meille voimia jatkaa työtämme luottavaisin ja rohkein mielin.

Jan Sasse