KRR III katalysoi vahvasti

Tesin hallinnoimat Kasvurahastojen Rahastot ovat tärkeässä roolissa kotimaisessa kasvurahoituksessa. Ne auttavat suomalaisia eläkeyhtiöitä sijoittamaan kotimaisiin rahastoihin mahdollistaen näin kasvuyrityksille lisää osaavaa pääomaa. Vuonna 2017 perustettu KRR III sijoittaa edeltäjiensä tavoin kotimaisiin alku- ja kasvuvaiheen rahastoihin.

Kasvurahastojen Rahastot ovat Tesin hallinnoimia rahastoja, jotka keskittyvät listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittaviin alku- ja kasvuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin. KRR I & KRR II ovat sijoittaneet vuosina 2008–2017 yhteensä 20:een tarkkaan valittuun rahastoon, jotka ovat puolestaan vauhdittaneet tähän mennessä jo 150 yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä.

KRR-konsepti mahdollistaa rahastoille ammattimaisen ja pitkäaikaisen ankkurisijoittajan.

KRR-konseptin tärkeänä tehtävänä onkin kasvattaa suomalaisten pääomarahastojen kokoa, jotta ne voivat paremmin vastata kohdeyritysmarkkinan tarpeisiin.

”KRR-konsepti mahdollistaa kasvuyrityksille lisää osaavaa pääomaa sekä rahastoille ammattimaisen ja pitkäaikaisen ankkurisijoittajan”, Tesin toimitusjohtaja Jan Sasse toteaa.

”Hyötyjä nähdään kolmella tasolla. Ensinnäkin lukuisat suomalaiset kasvuyritykset saavat KRR:n ansiosta tarvitsemaansa rahoitusta. Tämän mahdollistavat kohderahastot, jotka ovat saaneet KRR:n sijoituksilla vaaditut varat kokoon varmemmin. Lisäksi yleensä vain mittavia sijoituksia tekevät eläkeyhtiöt voivat KRR:n kautta yhdellä sijoituspäätöksellä ohjata varojaan tehokkaasti kotimaisiin rahastoihin ja kasvuyrityksiin”, Tesin sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen tarkentaa.

Tesin sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen ja Valtion Eläkerahaston sijoitusjohtaja Maarit Säynevirta sanovat, että uusien kotimaisten rahastojen syntyminen luo edellytyksiä uusille yritysten kasvutarinoille.

RAHASTOJEN KONSEPTI ON TOIMIVA. KRR-pääomalla on vahva katalysointivaikutus. KRR I- ja II -rahastojen 245 miljoonan euron sijoitussitoumukset katalysoivat markkinaan yli 1,7 miljardia euroa.
”KRR I ja II ovat mahdollistaneet noin 20 kotimaisen venture capital- ja kasvurahaston syntymisen. Nämä rahastot puolestaan tulevat kaiken kaikkiaan olemaan mukana noin 150–200 kotimaisen kasvuyhtiön kasvun mahdollistamisessa ja arvonkehityksessä”, Jääskeläinen selittää.

KRR III:n pääoma on150 M€ ja elinkaari noin15 vuotta.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Tesin työhön Kasvurahastojen Rahastojen parissa. KRR-konsepti antaa meille mahdollisuuden tulla entistä vahvemmin mukaan suomalaiseen pääomasijoituskenttään. Ja mikä tärkeintä, KRR I:n tulosten perusteella arvioiden myös tuotot ovat kohdallaan, eli konsepti toimii”, Valtion Eläkerahaston sijoitusjohtaja Maarit Säynevirta kertoo.

Vuonna 2017 työtä jatkamaan perustettiin KRR III, jossa ovat Tesin lisäksi mukana Ilmarinen, Keva, Valtion Eläkerahasto, Elo, LähiTapiola ja Fennia. KRR III:n pääoma on 150 miljoonaa euroa ja elinkaari noin viisitoista vuotta. KRR-rahastoperheen kohdeyritysten määrä tulee KRR III:n myötä nousemaan noin 300:aan.

”KRR III jatkaa tarpeelliseksi ja toimivaksi todettua KRR-rahastoperhettä. Yhä uusien kotimaisten rahastojen syntyminen luo edellytykset myös uusille kasvutarinoille suomalaisessa kasvuyrityskentässä. Erityisesti KRR:llä on merkittävä vaikutus uusien venture capital -rahastojen syntymisessä, sillä kaikki sijoittajat eivät ole vielä huomanneet venture capital -rahastojen viimeaikaista positiivista tuottokehitystä”, Jääskeläinen toteaa.