Kilpailuetua vaikuttavuudella

Vastuullinen liiketoiminta ja vastuullinen sijoittaminen ovat arkipäivää valveutuneiden yritysten ja pääomasijoittajien parissa. Vuonna 2018 puhuttiin yhä useammin myös vaikuttavuudesta, jossa tavoitellaan tuoton ohella mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä.

Vastuullinen liiketoiminta ottaa huomioon toiminnan vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Perinteisesti tavoitteena on ollut mitata ja vähentää kielteisiä vaikutuksia. Painopiste on siirtymässä positiivisten vaikutusten ja mahdollisuuksien etsimiseen. Vaikuttavalla liiketoiminnalla ja sijoittamisella pyritään aktiivisesti hakemaan yhteiskunnallista muutosta ja tekemään siitä yrityksen kilpailuetu.

Tony Nysten

Teimme useita sijoituksia yrityksiin, joihin liittyy vaikuttavuusnäkökulma.

TONY NYSTEN / SIJOITUSPÄÄLLIKKÖ, TESI

SIJOITUKSIA VAIKUTTAVIIN YRITYKSIIN. Tesi teki vuonna 2018 useita suoria sijoituksia yrityksiin, joihin liittyy vaikuttavuusnäkökulma. Esimerkiksi Oura Healthin tavoitteena on ihmisten yleisen hyvinvoinnin ja työn tehokkuuden parantaminen unen laadun ja vireystilan kohentamisen kautta. ICEYEn satelliittipohjaista informaatiota voi puolestaan käyttää muun muassa jään sulamisen tai laittomien hakkuiden seuraamiseen. Yksi yritysvastuutavoitteemme vuonna 2018 oli, että suorista ensisijoituksista vähintään puolet toteuttaa liiketoiminnassaan ainakin yhtä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Ylitimme tavoitteen selkeästi.

RAHASTOSIJOITUKSILLA VASTUULLISTA VAIKUTTAVUUTTA. Teimme vuoden 2018 lopulla selvityksen runsaan 20 kotimaisen hallinnointiyhtiön suhtautumisesta vastuulliseen sijoittamiseen. Tekemämme kyselyn mukaan kaikki nämä toimijat ovat tiedostaneet vastuullisen sijoittamisen tärkeyden ja ottaneet askelia asian edistämiseksi. Osa toimijoista toimii jo esimerkillisen hyvin tällä saralla, ja olemme vakuuttuneita toiminnan positiivisesta vaikutuksesta niin yhteiskuntaan kuin tuottoihinkin.

LISÄÄ HUOMIOTA DIVERSITEETTIIN. Pääomasijoitusyhtiö Atomico Ventures nosti tänä vuonna Slushissa julkaistavan State of European Tech -raporttinsa yhdeksi teemaksi diversiteetin eli monimuotoisuuden. Raportin mukaan eurooppalaisten venture capital -sijoittajien vuonna 2018 keräämästä rahoituksesta 93 % meni yrityksille, joiden perustajissa ei ollut mukana yhtään naista. Myös osa Tesin kotimaisista venture-rahastoista on kiinnittänyt erityistä huomiota monimuotoisuuteen sijoitustiimeissä ja kohdeyhtiöissä.

Diversiteetti tarkoittaa monimuotoisuutta sukupuolen lisäksi myös esimerkiksi iän, koulutuksen ja etnisen taustan suhteen. Diversiteettiä tarvitaan myös yhtiöiden hallituksiin, jotta niihin saataisiin mahdollisimman monipuolista osaamista. Tesin hallituksen jäsenten koulutustaustat ovat monipuoliset. Naisten osuus hallituksessa on 43 %, joka on korkeampi kuin naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa. Tesiläisistä puolestaan yli 60 % on miehiä, ja sijoitustiimimme ovat vielä miesvaltaisempia.

Tiedostamme toimialamme ja kohdeyritystemme diversiteettihaasteen ja pyrimme edistämään monimuotoisuutta käytännön toimin. Tulemme kartoittamaan esimerkiksi Tesin kohdeyhtiöiden hallitusten sekä suomalaisten hallinnointiyhtiöiden tiimien kansallisuus- ja sukupuolijakauman vuoden 2019 aikana. Tavoitteenamme on yhdessä muiden omistajien ja yritysten johdon kanssa parantaa suhdelukua diversiteetin eduksi.

UUSI NÄKÖKULMA KÄYTÄNNÖN TYÖHÖN. Olemme vuoden 2018 aikana kehittäneet tapoja ottaa vastuullisuus ja vaikuttavuus huomioon käytännön työssämme, kuten sijoituskohteita ja rahastojen hallinnointiyhtiöitä arvioidessamme sekä luodessamme kohdeyhtiöille arvonluontisuunnitelmia. Pyrimme vuonna 2018 esimerkiksi siihen, että vähintään puolella aktiivisesti hallinnoiduista salkkuyhtiöistämme olisi vastuullisen liiketoiminnan kehittämistavoite. Vaikka tavoite ei aivan täyttynyt, olemme lisänneet vuoden aikana sekä omaa että kohdeyhtiöidemme ymmärrystä vastuullisuuskysymyksistä käymällä keskustelua kohdeyritysten hallituksissa ja miettimällä yhdessä toimenpiteitä.

Rahastojemme kotimaisten hallinnointiyhtiöiden osalta lähes kaikilla on vahvistettuina vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Vastuullisuuden ja vaikuttavuuden edistäminen ja arviointi on pitkäjänteistä työtä, ja jatkamme menetelmiemme ja toimintatapojemme kehittämistä myös kuluvana vuonna.

Kolmas vuoden 2018 yritysvastuutavoitteemme liittyikin tesiläisten osaamisen syventämiseen vastuullisen liiketoiminnan osalta. Päivitimme Code of Conductimme, ja kaikki tesiläiset suorittivat siihen liittyvän verkkokoulutuksen. Järjestimme myös työpajan, jossa aiheena oli vastuullisuuden edistäminen kohdeyrityksissämme.

Rohkai­semme rahastoja vastuul­liseen sijoitus­toimintaan.

RIITTA JÄÄSKELÄINEN / SIJOITUSJOHTAJA, TESI

Viemme eteenpäin vastuullisuutta ja vaikuttavuutta kohdeyhtiöidemme hallitustyöskentelyssä ja johdon sparraamisessa. Pureudumme yhdessä muiden omistajien ja yritysjohdon kanssa siihen, mitä vastuullisuus ja vaikuttavuus voivat kussakin yrityksessä olla, ja pyrimme tunnistamaan, miten se on käännettävissä kilpailueduksi. Haluamme kannustaa kohdeyrityksiämme kertomaan myös vastuullisuudestaan taloudellisten tietojen ohella. Rahastosijoitustemme osalta rohkaisemme hallinnointiyhtiöitä tekemään vastuullista sijoitustoimintaa ja viemään tietoa vastuullisesta toiminnasta kohdeyrityksiinsä.

VASTAAMME GLOBAALEIHIN HAASTEISIIN. Tesi on perinteisesti pyrkinyt aikaansaaman vaikutuksia Suomen kansantalouteen ja taloudelliseen toimeliaisuuteen, kuten työpaikkojen luomiseen ja yritysten kansainvälistymiseen. Paikallinen vaikuttavuus on edelleen korkealla prioriteettilistallamme, mutta haluamme olla mukana myös kansainvälisiä haasteita ratkovissa hankkeissa. Yksi keskeisistä vaikuttavuuteen liittyvistä kysymyksistä on tulosten mittaaminen. Kuinka voimme todentaa, miten yritysten toiminta vaikuttaa esimerkiksi ympäristöön tai hyvinvointiin? Vaikuttavuuden mittaamista ja johtamista olemme tutkineet muun muassa pilotoimalla suomalaisen startupin, Upright Projectin, työkalua, jolla pyritään osoittamaan yritysten aikaansaamia nettovaikutuksia.

Vaikuttavuuden aikaansaamiseksi päätimme syksyllä 2018 käynnistää myös kiertotalousohjelman, jonka kautta kanavoimme pääomaa kestävään kehitykseen. Kiertotalouden tukeminen edistää resurssien tehokasta käyttöä. Tähtäin on tällöin ilmastonmuutoksen hidastamisessa sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnissa.

Lue Tesin Code of Conduct 2018