Tavoitteena laajempi sijoittajapohja

Historiallisesti Tesin kaltaisten julkisten toimijoiden on ajateltu kehittävän markkinaa lähinnä pääomaa jakamalla. Markkinan kehittyessä roolimme on kuitenkin monipuolistunut. Meille on kertynyt valtava määrä tietoa niin Suomesta kuin kansainvälisiltäkin markkinoilta, ja aiomme jatkossa valjastaa sen yhä paremmin markkinan palvelemiseen.

Olemme olleet toimintamme alusta alkaen mukana tuomassa markkinaan uusia rahastotiimejä, joista peräti 31 on ollut ensikertalaisia. Niistä toiminnassa on edelleen 80 %. Tämän lisäksi Tesin Kasvurahastojen rahasto -toiminnan (KRR) avulla on kanavoitu eläkepääomaa KRR:n kautta ja suoraan eläkeyhtiöistä uusiin, kehittyviin ja pieniin rahastoihin. Samalla vakiintuneempien rahastotoimijoiden toimintaa on saatu skaalattua aiempaa suurempaan kokoluokkaan. Kuluneen vuoden aikana Tesi on perinteisten rahastosijoitusten ja suorien sijoitusten lisäksi tutkinut ja kehittänyt uudenlaisia rahoitusmalleja täydentämään markkinaa.

Matias Kaila

Sijoittaja­pohjan hajauttaminen jo aikaisessa vaiheessa tuo jatkuvuutta.

MATIAS KAILA / JOHTAJA, 
RAHASTOSIJOITUKSET, TESI

Vuodelta 2018 positiivisia esimerkkejä markkinan kehittämisestä onkin monia. Kohderahastomme Saari Partners julkisti uuden 40 miljoonan euron rahaston, joka tekee enemmistösijoituksia perinteisillä toimialoilla toimiviin pk-sektorin palveluyrityksiin. Sijoitimme myös Maki vc-rahastoon, joka puolestaan keräsi 80 miljoonaa euroa lupaavien teknologiayritysten siemen- ja A-kierroksen sijoituksiin.

SIJOITTAJAPOHJAN HAJAUTTAMINEN TUO JATKUVUUTTA. Tavoitteenamme on yhdessä Pääomasijoittajat ry:n ja Business Finland Venture Capitalin kanssa löytää keinoja, jotta saamme uusia rahastosijoittajia mukaan suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin.

Tämä voi tapahtua esimerkiksi markkinan läpinäkyvyyttä parantamalla, josta viimeisin esimerkki on 2018 keväällä julkaisemamme analyysi suomalaisten pääomasijoitusrahastojen pitkän aikavälin tuottokehityksestä. Samassa yhteydessä järjestimme tilaisuuden family office -sijoittajille Suomen pääomasijoitustoimialan kehityksestä.

Suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin sijoittavien kotimaisuusaste on eurooppalaisessa mittakaavassa edelleen erittäin korkea. Hallinnoijille sijoittajapohjan hajauttaminen jo aikaisessa vaiheessa toimintaa tuo jatkuvuutta ja kykyä skaalata rahastotoimintaa uusien rahastojen osalta.

KANSAINVÄLINEN VERKOSTOITUMINEN ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ. Sijoittamalla markkinaa täydentäviin kansainvälisiin rahastoihin Tesi pystyy tukemaan Suomesta jo kiinnostuneita sijoittajia verkostoitumisessa ja esittelemään heille potentiaalista hankevirtaa. Yhteistyöllä vastataan myös suomalaisten yritysten rahoitustarpeeseen, sillä maassamme on edelleen tarve kookkaammille venture capital -rahastoille, jotka pystyvät tehokkaasti skaalaamaan suomalaisyrityksiä kilpailluille kansainvälisille markkinoille.

Suomen näkyvyys kansainvälisten sijoittajien keskuudessa ei synny itsestään: tarvitaan paljon jalkatyötä niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta. Rahastotoimijoiden tulee käyttää aikaa varainkeruuprosessien välillä verkostoitumiseen alan tapahtumissa. Julkisen sektorin taas tulee terävöittää Suomen markkinakuvaa, vahvuuksia, ja pitää huolta siitä, että pääomasijoitusmarkkinan toimintaedellytykset pysyvät hyvinä ja sijoitusympäristö suotuisana.

Suomen näkyvyys kansainvälisten sijoittajien keskuudessa ei synny itsestään.

TOMI RIIHIRANTA / MIDDLE OFFICE 
MANAGER, TESI

TIETOA MARKKINAN TUEKSI. Vuonna 2018 aloitimme kokonaisvaltaisen ja koko Suomen pääomasijoittajakenttää koskevan tietomallin rakentamisen. Meillä on vahva osaaminen ja kyvykkyydet tiedon jalostamiseen ja hyödyntämiseen. Haluamme jatkossa aikaisempaa aktiivisemmin tuottaa ja jakaa tietoa eri sidosryhmiemme tarpeisiin markkinoiden läpinäkyvyyden kasvattamiseksi. Pyrimme myös yhä systemaattisemmin hyödyntämään verkostojamme tehostaaksemme osaamisen ja pääomien kanavoitumista.

KOHTI VAIKUTTAVUUTTA. Viime vuosi oli merkittävä sijoitusmaailmassa myös vastuullisuusajattelun kehittämisessä. Maailman suurimman varainhoitajan, yhdysvaltalaisen BlackRockin toimitusjohtaja Laurence D. Fink ilmoitti, että yhtiö ei aio jatkossa olla mukana yrityksissä, joilla ei ole selkeää yhteiskunnallista missiota. Vastuullisuudesta ollaankin siirtymässä kohti vaikuttavuutta. Vastuullisuusasiat viedään yhä useammin tavoitteellisesti osaksi liiketoimintaa.

Yritysten kilpailukyvyn kannalta on entistä tärkeämpää keskittyä ratkomaan sellaisia ongelmia tai kehitysmahdollisuuksia, joista voi syntyä hyötyä kansallisesti tai globaalisti. Tesissä kehitys on näkynyt muun muassa sijoituksina rahastoihin, jotka tukevat kiertotaloutta ja puhdasta teknologiaa kehittävien yritysten kasvua.

Seuraamme kiinnostuneina, muodostuuko vaikuttavuussijoittamisesta oma sijoitusalansa vai integroituuko se osaksi laajempaa sijoitustoimintaa. Tulokset ovat lupaavia jälkimmäisen osalta. Global Impact Investing Networkin (GIIN) 2018 Annual Impact Investor Survey -raporttiin vastanneista 64 prosenttia haki vaikutussijoittamisen kautta sijoituksilleen markkina-arvoista tuottoa. Selvä enemmistö kaikista vastaajista totesi, että heidän sijoituksensa ovat täyttäneet tai ylittäneet odotukset vaikuttavuudessa ja taloudellisessa suorituskyvyssä.

Vilkas vuosi venture capital

-markkinassa

Vuosi 2018 oli pääomasijoitusmarkkinassa edelleen vilkas vuoden 2017 tapaan. Suomen venture capital -markkinassa jatkui positiivinen kehitys ja kansainvälistyminen, mikä näkyi myös rahastojen parantuneena tuottokehityksenä.

Tesi antoi vuonna 2018 sijoitussitoumuksia pääomasijoitusrahastoihin yhteensä 96 miljoonalla eurolla. Kansainväliset sijoittajakumppanimme ja kohderahastomme puolestaan sijoittivat suomalaisyrityksiin 123 miljoonaa euroa. Suotuisasta markkinatilanteesta johtuen Tesi myös myi menestyksekkäästi osuuksiaan kansainvälisistä yritysjärjestelyrahastoista.

Tesi antoi sitoumuksia rahastoihin 96 miljoonalla eurolla.

EPÄVARMUUTTA ILMASSA. Loppuvuodesta rahastosijoittamisessa tahti hiljeni pörssikurssien kääntyessä laskuun. Taustalla oli pitkä noususykli, joka yhdistettynä muun muassa kauppasodan uhkaan aiheutti sijoittajissa epävarmuutta. Vuonna 2019 markkinoiden odotetaan siirtyvän hitaamman kasvun aikaan sekä Euroopassa että koko globaalissa taloudessa.

Arvostustasojen korjaus näkyy yleensä nopeasti ostajien hintaodotuksissa, kun taas myyjien käsitykset hintatasosta eivät seuraa yhtä ripeästi mukana. Tämä voi hidastaa yrityskauppoja ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen keräämistä. Jos reaalitalouden fundamentit pysyvät suotuisina, uskomme markkinasta löytyvän edelleen mielenkiintoisia sijoituskohteita.