Rahaa suurempi merkitys

Kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseksi suomalaiset yritykset tarvitsevat rahan lisäksi osaavaa omistajuutta, aktiivista hallitustyöskentelyä sekä näkemystä kansainvälisestä liiketoiminnasta. Pääomasijoittajat tuovat parhaimmillaan kohdeyhtiöihin kokemusta, resursseja sekä riskinottokykyä, mikä näkyy verrokkiyrityksiä huomattavasti korkeampina kasvulukuina. Pääomasijoittajat ry:n teettämän tutkimuksen mukaan pääomasijoituksen saamisen jälkeisellä kolmen vuoden ajanjaksolla yritysten liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti oli 6 kertaa verrokkiyrityksiä nopeampaa. Henkilöstömäärän vuosittainen kasvu puolestaan oli jopa 15 kertaa ripeämpää. Tesin rooli yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemisessa toteutuu sekä suorien vähemmistösijoitusten että rahastoihin tehtävien sijoitusten kautta.

STRATEGISET TEEMAMME 2018

Markkinan kehittäjä. Suomen pääomasijoitusmarkkinan kehittämiseksi Tesi toimii ennen kaikkea markkinapuutealueilla. Edistämme uusien pääomasijoitusrahastojen syntymistä erityisesti alueille, missä näemme potentiaalisia sijoituskohteita rahastomuotoiselle kasvurahoitukselle. Viime vuonna sijoitimme esimerkiksi Saari Partnersiin, joka kehittää palvelualan pk-yrityksiä, ja Maki vc:hen, joka tekee sijoituksia alkuvaiheen teknologiayrityksiin.

Suora vähemmistörahoitus yhteistyössä yksityisten sijoittajien kanssa on yksi tapa tukea pk-yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä. Suorien sijoitusten avulla pääomat saadaan töihin rahastosijoituksia nopeammin. Niiden avulla voidaan myös tukea toimialoja, jotka eivät sovi rahastosijoittamiselle tyypillisiin toimintamalleihin. Uskon, että markkinoilla on tilaa rahastoille ja institutionaalisille sijoittajille, jotka toimivat vähemmistörahoittajina. Suorilla sijoituksilla voimme myös tukea rahastoja tilanteissa, missä rahaston koko tai elinkaari asettavat haasteita toteuttaa haluttu investointi.

Roolimme omistajana. Kun yritystä kehitetään strategisesti ja pitkäjänteisesti, sillä tulee olla aktiiviset, osaavat omistajat, toisiaan täydentävä ja toimiva hallitus sekä ammattitaitoinen ja innovatiivinen johto. Olennaista on myös kaikkien osapuolten saumaton yhteistyö. Aktiivinen omistajuutemme tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että mietimme yhdessä yrityksen omistajien kanssa, mitä osaamista ja kokemusta yrityksen hallituksessa ja toimivassa johdossa tarvitaan, jotta yrityksen kasvu- ja kansainvälistymistavoitteet toteutuvat. Parhaat tulokset saavutetaan usein silloin, kun hallitus ja toimiva johto edustavat iältään, sukupuoleltaan sekä koulutus- ja kulttuuritaustaltaan monipuolista näkemystä.

Vaikuttavuus ja vastuullisuus. Pääomasijoittajana voimme vaikuttaa kansallisten ja globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen sijoituskohteiden valinnalla ja edistämällä kestävää kehitystä sijoituskohteissamme. Sijoittaessamme kiinnitämme huomiota yhtiön taloudellisten tavoitteiden lisäksi yritysten ja rahastojen vastuullisuustavoitteisiin ja vaikuttavuuteen.  Analysoimme, millaisten vastuullisuuteen liittyvien konkreettisten toimenpiteiden avulla yrityksen liiketoiminta paranee. Asiat voivat sisällöllisesti vaihdella sijoituskohteesta riippuen ilmastonmuutoksen torjumisesta diversiteetin edistämiseen. Keskeistä on kehityksen oikea suunta ja pitkäjänteinen työ tavoitteiden saavuttamiseksi.

Uudistuminen. Valtion omistamana pääomasijoittajana arvioimme jatkuvasti rooliamme markkinassa. Tesin olemassaolon tarkoitus on määritelty lailla: autamme suomalaisia yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä kehitämme suomalaista pääomamarkkinaa. Tehtävän toteuttamiseksi mietimme jatkuvasti sekä uusia painopistealueita että olemassa olevista kokonaisuuksista luopumista. Näin sijoitusportfoliomme ja -fokuksemme elää markkinoiden tarpeiden mukaisesti.

Aloitimme vuoden 2018 lopulla uutena toimintamuotona listautumisaikeissa olevien kasvuyhtiöiden tukemisen ankkurisijoituksella. Ankkurisijoitukset ohjataan yrityksille, joille listautuminen on paras rahoitusvaihtoehto, mutta joiden koko tai toimiala tekee listautumisesta haasteellista. Teimme lokakuussa ensimmäisen ankkurisijoituksemme teollisuuden kunnossapidon osaajan Viafin Servicen First North -listautumiseen.

Sovimme elokuussa Euroopan investointipankin kanssa yhteissijoitusohjelmasta, joka suuntaa yhteensä 100 miljoonaa euroa rahoitusta innovatiivisten pk-yritysten ja mid-cap-yritysten kasvuun. Jokaisessa rahoituskierroksessa on EIP:n ja Tesin lisäksi mukana yksityisiä sijoittajia vähintään yhtä suurella osuudella. Näin voimme tukea sekä suomalaista rahastoa tekemään isompia sijoituksia että toteuttaa suurempia kasvusijoituksia.

Vuonna 2018 valtio päätti keskittää kaivosomistuksensa uuteen omistus- ja kehitysyhtiöön, Suomen Malmijalostus Oy:öön, johon myös Tesin kaivossijoitusohjelma siirrettiin. Siirron myötä Tesi irtautui sijoituksistaan Keliber Oy:ssä, Ferrovan Oy:ssä ja Sotkamo Silver Ab:ssa. Luovuimme myös kansainvälisestä buyout-rahastosalkustamme. Tuemme markkinan pitkäaikaista kehitystä keskittymällä nyt muihin rahastokohteisiin.

SIJOITUSVUOTEMME

Sijoituksemme. Sijoitusvolyymiltaan 2018 oli vauhdikas. Sijoitimme kahdeksaan rahastoon yhteensä 59 miljoonaa euroa ja KRR III -rahastoon 37 miljoonaa euroa. Suorien sijoitusten puolella teimme ensisijoituksia 52 miljoonalla eurolla ja jatkosijoituksia 10 miljoonalla eurolla.

Venture-sijoitusten kohteena olivat nopeasti kasvavat deep tech -yritykset, kuten ICEYE ja Dispelix. Nosto, Oura Health ja Kaiku Health edustavat skaalausvaiheen sijoituksia. Perinteisiä kasvu- ja vähemmistösijoituksia olivat muun muassa Zsar, Uusioaines sekä GRK.

Exitit. Pääomasijoittamisessa yritysten systemaattisen kehittämisen ja tavoitteellisen arvonluonnin jälkeen seuraa omistuksen myyminen uudelle, yhtiötä edelleen kehittävälle omistajalle tai yrityksen listaaminen. Sijoitusvuotemme oli sekä kotimaisten että kansainvälisten rahastojemme irtautumisten osalta erinomainen. Esimerkiksi Creandum irtautui Spotifysta ja MB Rahastot myi Suomen Transval Group Oy:n Posti Group Oyj:lle. Nexit Ventures puolestaan exitoitui Ekahau-omistuksestaan myyden sen Ooklalle. Tesi irtautui kuudesta yhtiöstä, joista kolme kuului edellä mainittuun kaivossijoitusohjelmaan.

KATSE ETEENPÄIN: KIERTOTALOUSOHJELMAA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ

Kiertotalous. Pääomasijoittajana voimme vaikuttaa kansallisten ja globaalien vastuullisuustavoitteiden toteutumiseen sijoituskohteiden valinnalla. Sijoitamme uuden 75 milj. euron kiertotalousohjelmamme kautta kiinnostaviin kiertotalousyrityksiin ja rahastoihin. Ohjelman ensimmäinen suora sijoitus kohdistui kierrätyslasia käsittelevään ja vaahtolasia valmistavaan Uusioainekseen. Ensimmäisen rahastosijoituksemme teimme varhaisen vaiheen teknologiayhtiöihin sijoittavaan Environmental Technologies Fund III -rahastoon.

Tavoittelemme sitä, että kohdeyrityksemme ja -rahastomme ovat nettovaikuttavuudeltaan myönteisiä, ja tuemme niitä mahdollisten haasteiden ratkaisemisessa. Kiertotaloudessa on runsaasti mahdollisuuksia kannattavaan ja vastuulliseen liiketoimintaan.

Strategiatyö. Käynnistimme syksyllä 2018 strategiaprosessin, jonka aikana tarkastelemme, miten Tesin tulee kehittyä, jotta voimme auttaa yrityksiä entistä paremmin kohti kasvua ja kansainvälistymistä. Haluamme strategian avulla kirkastaa, missä Tesiä erityisesti tarvitaan rahoittajana ja markkinan edistäjänä sekä millaisilla toimilla pääomamarkkinaa on mahdollista kehittää. Strategiatyö antaa meille eväät tehdä työtämme entistä kohdennetummin ja parempaa vaikuttavuutta tuottaen.

Data. Jotta pystymme kehittämään pääomasijoitusmarkkinaa nyt ja tulevaisuudessa, haluamme syventää ymmärrystä tietoa lisäämällä. Rakennamme oman tietomallin, jossa yhdistämme Tesin pitkäaikaista tietoa sijoitusmarkkinoista ja transaktioista ulkoiseen dataan yrityksistä, transaktioista ja pääomasijoittamisesta.

Tiedon keräämisen, jalostamisen ja analysoinnin avulla tarkastelemme, mitä on tehty, miten erilaiset ratkaisut ovat toimineet ja millaisia uusia strategisia mahdollisuuksia eri toimijat voivat löytää. Tietomallimme avulla tuotamme hyödyllistä informaatiota ja markkinanäkemystä sidosryhmillemme yhteistyössä heidän kanssaan. Aivan kuten omistamisessa tai hallitustyössä, yhteistyö ja monimuotoisuus myös tiedon hyödyntämisessä mahdollistavat parhaan saavutettavan lopputuloksen.

Henkilöstön kehittäminen. Tesin henkilöstö on ollut mukana strategiatyön kaikissa vaiheissa. Henkilöstömme monipuolista osaamista ja innostusta kehittää toimintaamme on ilo katsoa. Yhdessä asioita tekemällä opimme myös jatkuvasti toisiltamme. Tiedon aiempaa tehokkaampi hyödyntäminen on keskeinen osa uutta strategiaamme ja se merkitsee meille myös panostusta uudenlaisien kyvykkyyksien kehittämiseen.

Kiitos kasvuyritykset, rahastot, kanssasijoittajat ja kumppanit! Erityisesti kiitän Pääomasijoittajat ry:tä, Hallitusammattilaiset ry:tä ja Perheyritysten liittoa, joiden kanssa järjestimme useita tilaisuuksia. Suurkiitos, tesiläiset, sijoitus- ja strategiatyöstörikkaasta vuodesta.

Jan Sasse